Automatický preklad

Anketa

Ako ste sa o nás dozvedeli?
 

Kto je online

Máme online 7 hostí 


Ochrana osobných údajov PDF Tlačiť E-mail

 

Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov
internetovej stránky www.primula.sk

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme preto rôzne
bezpečnostné systémy na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s
NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) a v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a
účinnom od 25.05.2018.
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne www.primula.sk ako i
príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „Webstránky www.primula.sk“) je DUO,
s.r.o., so sídlom Medvedzie 140/20-82 Tvrdošín 027 44, IČO : 36 407 101 (ďalej len ako
„Prevádzkovateľ“).
2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania Webstránok www.primula.sk
upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej
jednotlivo len „Používateľ“), ako aj podmienky ochrany osobných údajov Používateľov
a ďalších dotknutých osôb.
3. Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami používania Webstránok
www.primula.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním Webstránok
www.primula.sk potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s
nimi.
Čl. II.
Obsah a použitie webstránok www.primula.sk
1. Prístup k Webstránke www.primula.sk a jej používanie Používateľom je bezplatné. Používateľ
nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady
na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje a náklady na
internetové pripojenie.
2. Obsah Webstránok www.primula.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo
obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil
Prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „Obsah“).
3. Obsah je chránený autorským právom Prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho
použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov
stanovených Zákonom, napríklad, ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú
potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich Obsah, zodpovedajú príslušní autori.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v
dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií
tvoriacich Obsah.
5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že Obsah nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť
Obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia
Prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti Obsahu.
6. Kliknutím na niektoré odkazy na webstránke www.primula.sk môže dôjsť k opusteniu samotnej
webstránky www.primula.sk a presmerovaniu Používateľa na internetové stránky tretích osôb.
Prepojené internetové stránky nie sú Prevádzkovateľom kontrolované a Prevádzkovateľ nie je
zodpovedný za Obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže
Používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania. Z toho dôvodu vlastník stránky
www.primula.sk nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za Obsah a aktivity týchto tretích strán. Je
však v záujme vlastníka stránky www.primula.sk, aby bola zachovaná vysoká miera objektívnosti
a kvality poskytovaných údajov, preto, ak užívateľ má akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie
týchto tretích strán, je možné nás kontaktovať na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
Čl. III.
Podmienky ochrany osobných údajov, používanie cookies a zabezpečenie webstránky
1. Prevádzkovateľ podnikol kroky v záujme zabezpečiť ochranu a bezpečnosť zverených osobných
údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„GDPR“) a so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých Zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom
tvare).
2. COOKIES. Pri použití Webstránok www.primula.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov
cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia Používateľa a sledovanie jeho
aktivity na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého Používateľ k týmto
stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
2.1. Používateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov
cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak
odmietnutím ukladania cookies.
2.2. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení
Používateľa ukladané:
a. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača
Používateľa automaticky vymažú,
b. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači Používateľa zostávajú
zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého Používateľ pristupuje k
Webstránkam www.primula.sk (tieto cookies môže Používateľ kedykoľvek
vymazať).
2.3. Svojím súhlasom Používateľ zároveň povoľuje, aby Prevádzkovateľ súbory cookies
využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely a na účely cielenej reklamy partnerov,
s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na Webstránkach
www.primula.sk. Súhlas Používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho
internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača Používateľa
alebo zákazom používania súborov cookies súhlas Používateľa zaniká.
2.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových
stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení
Používateľa tretími osobami.
2.5. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies), Prevádzkovateľ nemôže garantovať
úplnú funkčnosť webstránok www.primula.sk.
3. OBJEDNÁVKA UBYTOVANIA. Používateľ si môže prostredníctvom telefonického alebo e-
mailového kontaktu zverejneného na Webstránke www.primula.sk (na podstránke Cenník)
objednať krátkodobé rekreačné ubytovanie v horskom hoteli Primula. Osobné údaje, ktoré pri tejto
objednávke Používateľ uvádza sú nasledovné:
a) meno a priezvisko,
b) adresu trvalého pobytu,
c) dátum narodenia.
Uvedené osobné údaje sú, okrem dôvodov uvedených v bode 3.1, potrebné na účel vystavenia
faktúry a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o Používateľa; právnym základom pre
spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy (zmluva o ubytovaní) + plnenie zákonných
povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z
Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; doba uchovávania údajov v
zmysle zákonných predpisov je od 5 do 10 rokov.     
3.1 ÚČELOM spracovania osobných údajov Používateľa je najmä účel plnenia zmluvy o
ubytovaní, ktorá bola uzatvorená prostredníctvom e-mailovej, prípadne telefonickej
objednávky medzi Používateľom vystupujúcim v zmluvnom vzťahu v postavení
Objednávateľa a Prevádzkovateľom vystupujúcim v zmluvnom vzťahu v postavení
Ubytovateľa,
3.2 SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov Používateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné
údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu,
ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže
Prevádzkovateľovi spôsobiť,
3.3 TRVANIE SPRACÚVANIA. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je
dobrovoľné a Prevádzkovateľ nemá právny nárok na spracúvanie osobných údajov
Používateľa, pokiaľ sa údaje nespracúvajú na účely plnenia Zmluvy o ubytovaní. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté osobitné právne predpisy (napr. daňové, pracovnoprávne,
archivácia, účtovnícke predpisy) v prípade, že ustanovujú zákonnú povinnosť spracovania
osobných údajov a dlhšiu dobu spracovávania. V časovom období od poskytnutia súhlasu
do jeho odvolania je spracovanie osobných údajov zákonné.
4. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva Používateľa v súvislosti s ochranou
osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR (§19 - §28 Zákona).
4.1 Používateľ má právo na prístup k údajom, ktoré o sú o ňom spracovávané. Ak Používateľ chce
vedieť, ktoré konkrétne údaje sú o ňom spracovávané, Prevádzkovateľ ich na požiadanie
písomne poskytne v ucelenom súbore elektronicky na email Používateľa. Prevádzkovateľ
môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto
poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
4.2 Používateľ Webstránky www.primula.sk má najmä právo na základe písomnej alebo e-
mailovej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi (na adresu uvedenú na podstránke Cenník)
požadovať:
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Používateľovi spracúvané, prístup k
osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
b. obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
c. vymazanie osobných údajov, najmä, ak pominul účel ich spracúvania alebo
Používateľ odvolal súhlas so spracúvaním,
d. po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo
spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, má
Používateľ „právo na zabudnutie“ - právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo
na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak Používateľ
odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípadoch, keď sú osobné
údaje spracovávané na základe súhlasu Používateľa, Používateľ má právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať,
e. prenesenie osobných údajov inému Prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo
čitateľnej podobe,
f. používateľ má zároveň právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému
Prevádzkovateľovi, ktorého údaje písomne oznámi. Prevádzkovateľ je oprávnený
odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol
mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené Zákonné
podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.
4.3 Všetky žiadosti Používateľa pri uplatňovaní vyššie uvedených práv, námietku proti
oprávnenému záujmu Prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov,
Prevádzkovateľ vybaví bez zbytočného odkladu od doručenia; v prípade komplikovanej
žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je predmetná žiadosť technicky
náročná na vybavenie, Prevádzkovateľ oznámi Používateľovi túto skutočnosť a uvedenú
lehotu v zmysle Zákona predĺži ešte o 2 mesiace.
4.4 V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na oprávnenom záujme
Používateľa, má právo tento oprávnený záujem namietať. V prípade, že Prevádzkovateľ
vybaví námietku ako dôvodnú, osobné údaje spracovávané na uvedenom základe vymaže zo
systémov. Rovnako ich vymaže, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.
4.5 Právo na vymazanie osobných údajov však nie je absolútne. Ak sú osobné údaje potrebné na
plnenie Zákonných povinností, ktoré Prevádzkovateľovi ukladajú daňové Zákony, účtovnícke
predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia Zákonných povinností ich
bude oprávnený ďalej spracovávať.
4.6 Používateľ má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak,
napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov;
alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov bude
Používateľ požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak Prevádzkovateľ nepotrebuje
osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebuje ich práve na preukázanie, príp. obhajovanie
svojich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a
nemohli by byť poskytnuté). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov údaje zostanú
v systémoch Prevádzkovateľa, ale už ich nebude používať na svoje účely.
4.7 Prevádzkovateľ na žiadosť Používateľa oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie jeho
osobných údajov.
4.8 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín,
pričom údaje Používateľa sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ.
4.9 Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe súhlasu Používateľa, má
Používateľ právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu uvedenú na podstránke
Cenník) namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jeho osobnej situácie alebo ak má
podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.
4.10 Používateľ má tiež právo kedykoľvek podať Úradu na ochranu osobných údajov,
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozornému orgánu pre
Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania osobných údajov.
5. Sprostredkovatelia (spracovatelia údajov)
Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje subdodávateľom, ktorý vystupujú ako
sprostredkovatelia na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých s Prevádzkovateľom.
Uvedené zmluvy zabezpečujú, aby osobné údaje aj u subdodávateľov boli v bezpečí. Zoznam
subdodávateľov je uvedený v bode 6 tohto Článku.
6. Subdodávatelia
Katarína Kuriaková, Dominika Kuriaková
7. Tretie strany
7.1 Prevádzkovateľ nepredáva, neobchoduje, ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné
údaje tretím stranám, okrem subdodávateľov, ktorí sú viazaní diskrétnosťou, zmluvami
a mlčanlivosťou.
7.2 Odovzdanie osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe Zákona alebo
právoplatných úradných, či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 24.06.2020.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky používania zmeniť, pričom nové
podmienky používania nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webstránkach
www.primula.sk alebo iným dňom uvedeným v nových podmienkach používania.